[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
FASHION DEPARTMENT
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป
เมนูหลัก
ประกันคุณภาพสาขาวิชา
ข้อมูลหลักสูตร
ข้อมูลนักเรียน

  
ประวัติสาขาวิชา  
 

“จากอดีตสู่ปัจจุบัน”

      เรื่องเก่าเล่าขาน...ตำนานแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย

      ประวัติสาขา  แฟชั่นและสิ่งทอ

  • ตำแหน่งที่ตั้ง

            สาขาแฟชั่นและสิ่งทอ ตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เลขที่ ๑/๑  ถนนหลังเมือง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐  โทร ๐๔๓-๒๔๑๔๖๘  ต่อ        Website  :  http://fashion.kvc.ac.th

  • ที่ตั้งสาขา
      ​อยู่ที่ตึกคหกรรมศาสตร์  อาคาร๔  ชั้น ๒
  • ความเป็นมา

          วันที่  ๑๖  กันยายน  ๒๔๘๒  :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น เริ่มดำเนิน การโดย พระบรรณศาสตร์  สาทร สง่า  คุปตารัตน์)  ข้าหลวง ประจำจังหวัดขอนแก่น ใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนประถมอาชีพช่างทอ”  ซึ่งมีนายเลิศศักดิ์  จิรกุล  รักษาการในตำแหน่ง      
ครูใหญ่  และ ศัยพื้นที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัด (โรงเรียนกัลยาณวัตร ปัจจุบัน) เป็นการชั่วคราว
          วันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๔๘๓  : ได้ย้ายไปเรียนที่โรงภาพยนตร์ของพระเสนา และ เริ่มเรียนภาคปฏิบัติการทอผ้า
         
          ปีพุทธศักราช  ๒๔๘๖  :  เปิดสอนแผนกการตัดเย็บเสื้อผ้า
          ปีพุทธศักราช  ๒๕๐๗  :  เปิดหลักสูตรระยะสั้น “การตัดเย็บเสื้อ”
          ปีพุทธศักราช  ๒๕๒๗  :  เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาผ้าแลการแต่งกาย
          ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๕  :  กรมอาชีวศึกษาร่วมกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดทำ  สูตร ๙+๑
                              (การศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี + ๑ วิชาชีพ)  และ  ๑๒+๑ (การศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒  ปี + ๑ วิชาชีพ)
                               โดยวิทยาลัย เปิดทำการสอน วิชาชีพ “การตัดเย็บเสื้อผ้า”
          ปีพุทธศักราช  ๒๕๕๗  :  ได้เปลี่ยนชื่อสาขาผ้าและการแต่งกาย เป็น สาขา ”แฟชั่นและสิ่งทอ”

  • ปรัชญาแผนกวิชา

          ฝีมือประณีต มีจิตบริการ  สรรค์สานทักษะ ขยันอดทน  พัฒนาตนด้วยเทคโนโลยี